Hvorfor introduserer PSO fagdager – og hva mener vi med ”gartner” i egen bedrift?


Endringer skjer raskere, konkurransen blir hardere. Det gjelder de fleste bransjer, derfor vil vi PSO følge dette opp med et tilbud om relevante fagdager til kunder og ikke-kunder.

”Fagdager er vår måte å møte kundenes behov for faglig hjelp. Det er ofte ikke nok å levere et godkjent regnskap”, sier Petter Skaar, leder av PSO i Spydeberg. Og han fortsetter; ”Samfunnet, markedene og kundene er i endring, og regnskapet kan være et verktøy for bedre planlegging og som et mer solid beslutningsgrunnlag”.

”Basert i spørsmål, ønsker og ”rop om hjelp” fra kundene våre, har vi gått gjennom vårt eget produkt, og utviklet enkle delverktøy”, kommenterer Tor Olsen, leder av PSO i Oslo. ”Vi må kunne være mer i en løpende dialog med kundene”, fortsetter han, ”for å gi dem ulik tilleggsinformasjon som vil være viktig for deres drift. Samtidig får vi hjelp av Frithjof Clausen, som har vært konsulent i forhold til ulikt endringsarbeid i alt fra enkeltmannsforetak til konsern i mer enn 30 år.”

De er samstemte om at PSO også skal endre seg i forhold til de ønsker og krav som stilles til regnskapsførsel og økt kompetanse for kundene – både i dag og i morgen.

Er du interessert i en fagdag hos PSO? Ta kontakt på post@psoregnskap.no

Frist for innlevering av årsregnskapet 2016


Fra og med regnskapsåret 2015 ble det innførst en måneds lenger innsendingsfrist for elektronisk innsending av årsregnskap fjernet.

Frist for innsending av årsregnskapet for 2016 er nå 31. juli 2017.

Det er ikke mulig å utsette denne fristen. Forsinkelsesgebyr begynner å løpe fra 1 august og kan bli opptil kr. 53 300 ved sen levering. Innsending av årsregnskapet må gjøres i tillegg til innsending av selvangivelse til Skatteetaten, denne har samme frist som tidligere, altså 31. mai.

Kilde

Næringsbil og bruk av privatbil i næring


Privatbil både i næring og privat

Ved kjøring under 6000 km kan du få fradrag etter sats. Kjøringen i næring må dokumenteres med en kjørebok som viser dato, strekning, grunn for kjøring og antall kilometer.

Næringsbil bare i næring

Bilen må stå på arbeidsplassen, den kan kun brukes privat ved sporadisk kjøring. Det vil si maks ti dager i året og maks 1000 kilometer. Vi anbefaler elektronisk kjørebok. Privatbruk av næringsbil/firmabil skal fordelsbeskattes.

All kjøring skal kunne dokumenteres. Det er ikke noen regel på hvordan den dokumenteres, men det er et krav om at det skal foreligge dokumentasjon. Privatkjøring av næringsbil er et område Skatteetaten kontrollerer mye. Og det er en omfattende prosess å fordele kostnadene mellom privat og næring. Bruker man bilen privat skal man skatte av fordelen. Enten ved dokumentasjon av faktisk kjøring eller etter en sjablongsats vedtatt av skatteetaten. Det anbefales at man har en elektronisk kjørebok dersom man ønsker å skatte av faktisk bruk.

Kilde 1 Kilde 2

Tømmerkonto - nye skatteregler for skognæringen 2017


Skoginntekter er selvsagt skattepliktig slik som alle andre inntekter, men skogbruksnæringen har hatt noen spesielle utfordringer som man har tatt hensyn til med spesielle skatteregler.

Det er vanlig med avvirkning på ujevne tidspunkt som ofte gir store overskudd. Skogeierne har hatt mulighet til å jevne ut inntektene skattemessig i gjennomsnittsligningen som har fordelt inntekten over fem år.

Tømmerkonto for skogeiere med mer enn 200 m³ årlig tilvekst

Fra og med 2017 erstattes gjennomsnittsligningen med en ny ordning som kalles tømmerkonto. Denne fungerer som en gevinst- og tapskonto. Skatten vil være omtrent på samme nivå som før. Disse reglene gjelder kun hvis du har mer enn 200 m³ årlig tilvekst.

I 2016 ble det innført nye regler som skal vurdere om skogen skal anses som skattemessig virksomhet eller ikke. De nye reglene medfører at skog med mindre enn 200 m³ årlig tilvekst vil ikke lenger regnes som virksomhet og inntektene skal skattlegges som kapitalinntekt med 25 % flat skatt.

Hvis din skogdrift ikke lenger faller under definisjonen for virksomhet, blir de nye reglene enklere og skatten lavere.

Fortsatt MVA på skogsoppgjør

Uansett om man faller utenom de nye reglene eller ikke vil det fortsatt være MVA på skogsoppgjørene og du vil ha MVA-fradrag på kostnadene dine.

Bare ta kontakt med oss om du har noen spørsmål!

pso@psoregnskap.no

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017


Den nye skatteforvaltningsloven som gjelder fra 2017 gir felles forvaltningsregler for alle skatter, herunder merverdiavgift. Tidligere var bestemmelsene om omsetningsoppgaven i merverdiavgiftsloven kapittel 15. Fra 2017 vil bestemmelsene være i ny skatteforvaltningslov og ny forskrift.

  • Innberetning av merverdiavgift vil bli strengere med høyere gebyrer og pålegg om månedsrapportering ved vesentlige brudd.
  • Fra og med 01.01.17 heter mva oppgaven skattemelding for mva (mva-meldingen). Frister for innbetaling og levering vil ikke endres.
  • Den gamle utgaven med 11 poster blir nå erstattet med totalt 19 poster. Det krever derfor en endring i regnskapssystemet med nye kontoer og mva koder.
  • Faktura på innførselsmerverdiavgift fra speditør eller Tolletaten utgår. Avgiftsgrunnlag og merverdiavgift må man beregne selv ved å bruke opplysningene i tolldeklarasjonen. Dette gjelder ikke for privatpersoner og virksomheter som ikke er mva-registrert, de skal benytte samme system som tidligere.
  • Det jobbes med en deklarasjonsoversikt i Altinn. Denne må kontrolleres.

Vi i PSO Regnskap AS har gått på kurs for å forberede oss mest mulig på de nye endringene. Våre regnskapsprogrammer vil tilpasse kontoer og koder i systemet for 2017. Det du må gjøre er å levere bilag i god tid og levere alle tolldeklarasjoner med tilhørende faktura.
Kilde