Tømmerkonto - nye skatteregler for skognæringen 2017


Skoginntekter er selvsagt skattepliktig slik som alle andre inntekter, men skogbruksnæringen har hatt noen spesielle utfordringer som man har tatt hensyn til med spesielle skatteregler.

Det er vanlig med avvirkning på ujevne tidspunkt som ofte gir store overskudd. Skogeierne har hatt mulighet til å jevne ut inntektene skattemessig i gjennomsnittsligningen som har fordelt inntekten over fem år.

Tømmerkonto for skogeiere med mer enn 200 m³ årlig tilvekst

Fra og med 2017 erstattes gjennomsnittsligningen med en ny ordning som kalles tømmerkonto. Denne fungerer som en gevinst- og tapskonto. Skatten vil være omtrent på samme nivå som før. Disse reglene gjelder kun hvis du har mer enn 200 m³ årlig tilvekst.

I 2016 ble det innført nye regler som skal vurdere om skogen skal anses som skattemessig virksomhet eller ikke. De nye reglene medfører at skog med mindre enn 200 m³ årlig tilvekst vil ikke lenger regnes som virksomhet og inntektene skal skattlegges som kapitalinntekt med 25 % flat skatt.

Hvis din skogdrift ikke lenger faller under definisjonen for virksomhet, blir de nye reglene enklere og skatten lavere.

Fortsatt MVA på skogsoppgjør

Uansett om man faller utenom de nye reglene eller ikke vil det fortsatt være MVA på skogsoppgjørene og du vil ha MVA-fradrag på kostnadene dine.

Bare ta kontakt med oss om du har noen spørsmål!

pso@psoregnskap.no

Siste nytt

Omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 2017

Les mer her
Tømmerkonto - nye skatteregler for skognæringen 2017

I skognæringen har skattereglene vært stabile over en årrekke, men fra 2016 og 2017 er det store endringer. Les mer her
Næringsbil og bruk av privatbil i næring

Reglene rundt bruk av privat bil i næring er omfattende og vanskelige å forholde seg til. Her er en kort oppsummering av det viktigste. Les mer her
Frist for innlevering av årsregnskapet 2016

Her kan du lese når det er innlevering for årsregnskapet 2016. Les mer her
Hvorfor introduserer PSO fagdager – og hva mener vi med ”gartner” i egen bedrift?

Endringer skjer raskere, konkurransen blir hardere. Det gjelder de fleste bransjer, derfor vil vi PSO følge dette opp med et tilbud om relevante fagdager til kunder og ikke kunder. Les mer her